Utdrag fra "Andesbjergenes Hemmelighed" av Brother Philip som var munk i et kloster der

Oversatt fra "secrets of the Andes" 1972.Utgitt i dk av Strubes Forlag

DEN NYE VERDENS CENTER FOR OPLYSNING

1.juli1957 meddelte Mesteren El Morya:(på bildet bak Blawatsky som sitter i stolen)

 

"De pilgrimme, som søger åndelig oplysning og vejledning, vil fra nu af tiltrækkes af Sydamerika, som de tidligere har været tiltrukket af orienten. Derfor forbereder lederne af naturens og elementernes kræfter sig på at skabe en naturlig adgang til det hidtil ukendte åndelige "Oplysnings Brændpunkt" i Andesbjergene.

"For lang tid siden modtog de, som var rede, oplysninger om Aramu-Murus center ved Titicaca-søen i Peru.

Den "Permanente Stråle" kommer til planeten jorden to steder. Det maskuline aspekt kommer i Himalaya i orienten, og det feminine aspekt kommer i Andesbjergene i Sydamerika. Det maskuline aspekt har været fremherskende gennem alle jordens tidsaldre, men nu vil det feminine aspekt træde tydeligere frem, efterhånden som jorden kommer længere ind i den syvende stråles vibrationer. Dette feminine aspekt, som kommer til området omkring klosteret for De Syv Strålers Broderskab, vil blive mærkbart i fremtiden. Det er interessant at se, hvor meget Tibet og Peru ligner hinanden både kulturelt og geografisk, men da vi ved, at det er de to områder på jorden, hvortil den permanente stråle kommer, er forklaringen ligetil.

Som en yderligere bekræftelse på den nye verdens center for oplysning skrev en munk, Phra Sumangalo, fra klosteret kaldet "Skytsenglen" (Wat Doi Suthep, Xieng Mai, Thailand), fornylig til klosteret og sagde:

"Asien er åndeligt bankerot. Men I befinder jer i et område, der har haft sin "pralaya" - hviletid eller søvnperiode - og som nu er ved at genvågne til åndeligt liv. Sydamerika er mere end noget andet sted fremtidens land på alle måder - et land, der giver løfte om en åndelig tilværelse."

I marts 1957 udgik der følgende meddelelse fra en sammenslutning i Los Angeles, kaldet Den Gyldne Oplysning:

"Uophørligt opfordres alle på lysets vej til at vende de mørke kræfter ryggen og i fællesskab grundlægge kærlighedens og fredens kongerige."

1juni1952 sagde "Broen til Frihed":

"Tegn på det nye daggry. Nye kanaler er åbnet, ikke for at erstatte de gamle, men for at bistå dem. Overalt træder hjælpere frem. Det Store Hvide Broderskabs venner dukker op fra alle sider. Og intet menneske kan standse det fremstød af kosmisk Kristus-kraft, som vil frigi tidens åndelige strømninger. Dersom nogle skulle drive sig til at trodse det nye daggrys tendenser, vil de ikke ha held med sig. De vil snart blive indhentet af loven om årsag og virkning - den såkaldte karmalov. Aldrig før har det været sagt mere sandt af verdens åndelige ledelse -og af alle nye kanaler, "af deres frugter, skal I kende dem".

Alle vegne er der blevet åbnet adgang til den Uendelige Faders guddommelige kærlighed og visdom for at give Hans folk et trøstens ord og oplysning om katastrofens dage forude. Hierarkiet og gæster fra rummet har givet løfte om, at verden ikke går under. Langt fra. Der vil komme store geografiske omvæltninger på jorden, ja, men se i disse store omvæltninger som profeteret: "Frelsen rykker næmere".

Mestre fra vore egne planeter og fra planeter i andre systemer, ja endog i andre galaxer, har gennem mange år stået i forbindelse med mesteradepterne og lærerne her planeten jorden. Det blev endeligt besluttet i 1956, at mysterieskolerne på jorden, som virkede i eet åndeligt legeme - Det Store Hvide Broderskab, øjeblikkeligt skulle begynd at åbenbare nogle af sine ældgamle hemmeligheder og sandheder for den ydre verden.

Som kommentar til denne beslutning i 1956 udtalte Ara-mu-Muru fra Titicaca-søen:

"Nu vil vi ikke være tavse længere. Endnu har vi ikke åbnet vejen eller vor indgang for den profane, ej heller vil "perler blive kastet for svin", for der er "svin" på jorden i dag. Men planeten vil blive renset for disse om kort tid. De er endnu ikke værdige til at modtage den guddommelige visdom. Vi tager os af tusinder af hungrende hjerter og sjæle, og vi fornemmer deres hunger, og vi ved dybt i vore hjerter, at de kun kan blive mættet af den sande manna, som alene kommer fra vor Uendelige Fader. Bliv ikke forundret, dersom I nu hører budskaber fra Det Store Hvide Broderskab, som er Hierarkiet for alle jordens broderskaber. Nu er det tid til handling. Dét er tid for os at tale, og tale vil vi, for vi forbereder nu omhyggeligt vejen for Ham, for at Han kan blive hørt over hele verden. Kongeriget er ikke længere nær, kongeriget er her, og Han åbenbarer sig om kort tid for alle mennesker. Vi har med forventning set frem til denne tid gennem mange århundreder. Lever vi da ikke i en tid, hvor vi bør glæde os, selv om nogle katastrofer vil ramme jorden? Men ved denne renselse gennem katastrofer vil mennesket arve sin guddommelighed. Se mod bjergene efter din frelse, som rykker nærmere. Fortvivl ikke på grund af katastroferne, men byd dem velkommen som oplysningens og skønhedens budbringere. "Alt skal blive nyt", som det står skrevet. Kun sandheden skal blive tilbage.

For fremtiden vil alle centre, templer, mysterieskoler og Det Store Hvide Broderskabs Shan-Gri-La'er arbejde nærmere sammen og åbne dørene for dem, som er rede til at betræde vejen mod lyset. De skjulte steder vil blive tilgængelige, men kun for dem, der søger åndens klare lys. De indre centre har i sandhed været et mysterium for den ydre verden. De har arbejdet i hemmelighed, for at den overtroiske og uvidende menneskehed ikke skulle sønderrive dem. De har beskyttet den ældgamle og hemmelige viden, således at resten kan modtage den åndelige arv i den nye tid, der vil komme. Nu har basunen lydt. Vi hører i det fjerne den svage lyd af Den Syvende Basun. Råbet har lydt fra englenes skarer, og vi vil nu selv træde frem."

Mestrene og brødrene fra rummet vil bistå mennesket på jorden efter katastrofen, men de vil ikke hindre ulykker. I tiden efter katastroferne vil de lande i stort antal, og efter planen skal de kontakte Det Store Hvide Broderskabs tilflugtssteder, hvor resten vil være samlet. Store rystelser vil indtræffe i orienten, og de åndeligt søgende er derfor blevet tiltrukket af Sydamerika, hvor den nye verdens center for oplysning vil blive oprettet i Andesbjergene. Herfra lyder råbet vedvarende "Mit folk - vend de mørke kræfter ryggen". De indre centre vil nu tale gennem deres mange kanaler, således at "fårene i flokken" kan høre råbet.

De Syv Strålers Broderskab har for tiden et nært samarbejde med Broderskabet fra Mount Shasta i Californien samt Royal Teton Broderskabet i Vest USA, Den Gyldne Kappes Broderskab i Indien og mange andre broderskaber og ordener. Naturligvis arbejder alle medlemmerne af Det Store Hvide Broderskab i nøje overensstemmelse med hinanden.

Den viden, som før kun var forbeholdt indviede, vil nu blive meddelt direkte til mennesker, der står uden for de indre centre, og mænd, kvinder og børn af alle racer vil mødes i disse centre, og vil der samles om åndelige og filosofiske tanker. Det forjættede nye land vil i virkeligheden komme ud af sin pralaya og slutte sig til himlens og jordens Hierarkier til vejledning for resten, der vil blive tilbage på jorden i dagene, der skal komme.

 

DEN GAMLE AMETYSTINER ORDEN

Jorden er nu ved at gå ind i den syvende stråles vibration; denne stråle er den violette (purpurfarvet som ametyst), hvorfra Ametystiner Ordenen har hentet sit navn.

Når vor verden ligger badet i den violette stråle, kan kun sandhed eksistere, og al usandhed må visne bort. Det, som har blindet menneskenes øjne for virkeligheden, vil vige for det rene violette lys, ligesom tågen viger for daggryet.

Ordet ametyst er afledt af ordet amethystos, det græske ord, der betyder en kur eller et lægemiddel mod drukkenskab, og dette kan i sandhed siges at være rigtigt, fordi den violette stråle i sin rensende egenskab vil vise sig at være en kur mod jordens drukkenskab, et lægemiddel mod hendes lidelser. Det betyder ikke, at Ametystiner Ordenen vil frelse jorden fra at ødelægge sig selv, men det betyder, at ordenen, der arbejder i den syvende stråles vibration, vil have stor betydning i dagene fremover for alle sandhedssøgende jorden over.

I alle centre på jorden kan man finde ældgamle ordener. Blandt de ældste på jorden er Melchizedek Ordenen, Essener Ordenen, Smaragdkors Ordenen, Ametystiner Ordenen, Det Røde Kors' Orden og Den Røde Hånds Orden. Af nyere dato er Mount Carmels Ordenen og Den Hellige Grals Orden.

Alle medlemmerne af De Syv Strålers Broderskab hører til denne meget gamle Ametystiner Orden, som vil få stor betydning i nutiden, fordi dens vibrationer dukker op på denne verdens scene som livets syvende stråle. Ærkeenglen Mikael af Solen er skytsengel for denne orden og for De Syv Strålers Broderskab samt for alle dets ydre centre og templer.

Menneskets individualitet bliver ledet af livets syv store stråler, og det er altid beskyttet af denne mægtige kraft, som

arbejder inden i disse stråler. Alle flyder vi ind i bevidst liv på en af disse stråler, og vor hele livserfaring er påvirket af den stråle, fra hvilken vi nedstammer. I den hellige skrift bliver de syv stråler kaldt "De Syv Ånder foran Tronen".

Den første stråle er vejen til lederskab, den anden stråle er vejen til undervisning, den tredie er vejen til filosofi, den fjerde er vejen til kunst, den femte stråle er vejen til videnskab, den sjette stråle er vejen til opofrelse og hengivenhed, og den syvende er den ceremonielle stråle.

Strålernes esoteriske farver er:

1. rød,

2. lys blå,

3. grøn,

4. gul,

5. indigo,

6. rosa,

7. violet.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at broderskabet ikke hedder Den Syvende Stråles Broderskab, men i flertal De Syv Strålers Broderskab. Man kunne spørge: Når broderskabet arbejder sammen med Ametystiner Ordenen, som arbejder med den syvende stråle, hvorfor så et navn, som omfatter alle livets stråler? Hertil kan svares, at, som tidligere nævnt, skal enhver discipel i klosteret væve en gobelin, som symboliserer broderskabets åndelige liv, og hver discipel skal fuld-ende dette ved at væve sin egen stråle, som var det en enkelt tråd, ind i hele gobelinen. Det endelige resultat er en forening af alle stråler fra samtlige disciple. Den åndelige gobelin, der symboliserer broderskabets liv, er varm, harmonisk og vibrerende, fordi alle livets syv stråler har hver deres plads i nøje samklang med hinanden.

Denne gobelin er mere end blot en symbolsk fremstilling, thi under ceremonierne i Oplysningens Tempel er der en virkelig gobelin på væggen oven over alteret for det rene Maxin-lys, Oplysningens Flamme. Gobelinens symbolske billeder forandres i overensstemmelse med medlemmernes tanker og handlinger. Hvis ikke alle er i fysisk, mental og åndelig harmoni i klosteret, vil det straks vise sig på gobelinen, og nogle af billederne vil skildre tilstanden symbolsk. Det hedder De Syv Strålers Broderskab, fordi essensen af alle syv stråler benyttes til at bibringe menneskeheden oplysning gennem Oplysningens Flamme.

Naturligvis arbejder alle de øvrige indre centre også under de syv stråler, men i stedet for at sammensmelte dem til een kraft, arbejder de hver især under en speciel stråle. Derfor er broderskabet eller centret for visdom ved Titicaca-søen enestående i sin art. Det er tidligere blevet omtalt, at De Syv Strålers Broderskab også er kendt som Oplysningens Broder-skab. Dette har flere årsager som f.eks. den, at Titicaca-søen er centret for Oplysningens Flamme. Herren Muru talte om dette den 20. juli 1957, da han udtalte følgende:

"Gennem mange, mange tidsaldre har vi nu overvåget og bevaret centret for Oplysningens Flamme, som både I og vi hædrer i aften. Det er opmuntrende, at nogle få stykker af de mere fremskredne iblandt menneskene har fundet vej ind til hjertet af Andesbjergene, hvor denne flamme holdes levende. Engang i fremtiden, når de åndelige pionérer har åbnet den følelsesmæssige, mentale og æteriske genvej til vort mystiske center, vil flere og flere blive i stand til rent fysisk at fornemme den åndelige udstråling, der kommer inde fra de store Andesbjerge, og I vil se, at de, som gennem mange tidsaldre inderligt har ønsket at trænge ind i den store Himalayakæde, vil påbegynde deres åndelige pilgrimsrejse mod vesten."

Ametystiner Ordenen er en oplysningens orden bestående af essenere, som alle følger de gamle esseneres måde at leve på.

Den opstegne Mester Saint Germain (Ragoczy), som er Chohan for den syvende stråle, er den øverste lærer og åndeligt overhoved for Ametystiner Ordenen.

 

ABBEDIET; HERREN MURUs OPRINDELIGE YDRE CENTER

Den 13. november 1955 talte Maha Chohan'en om centret ved Titicaca-søen og om Shamballa, Luxor, Darjeeling som Det Store Hvide Broderskabs tilflugtssteder og templer.

Der findes naturligvis mange flere over hele verden.

Den 12. april 1957 meddelte Sanat Kumara, at alle Det Store Hvide Broderskabs tilflugtssteder og templer var blevet løftet op til højere, åndelige vibrationer i samklang med Hierarkiets himmelske skare. Det samme gjaldt for klosteret for De Syv Strålers Broderskab ved Titicaca-søen. Efter at Aramu-Muru i mange århundreder havde viet sit liv til menneskehedens udvikling, stod det indre center nu foran en åndelig indvielse. Koot Hoomi Lal Singh (Mesteren Kuthumi) blev udnævnt til talsmand for alle tilflugtsstederne. Den kendsgerning, at man af de fireogtyve Ældste i vort solsystem har fået tilladelse til at hæve disse templers vibration, bevirker, at man nu i større udstrækning udvider arbejdet mellem Hierarkiet og centrene, der fungerer som åndeligt mellemled mellem mennesket i den ydre verden og de højere ledere. Dette er den sidste forberedelse for Ham, som skal komme.

Under et møde, som Det Store Hvide Broderskab afholdt i 1956, og hvor alle flagene var hejst for de forskellige indre centre, blev det besluttet, at disse centre straks skulle oprette ydre centre som et udtryk for deres tjeneste for menneskeheden. Disciple, der ønskede at rejse som pilgrimme til sådanne ydre centre, burde naturligvis ikke gøre dette i den hensigt at frelse deres fysiske legemer; de skulle samles om en guddommelig mission uden tanke for egen sikkerhed, for kraften fra Helligånden vil styrke Hans tjenere jorden over i katastrofens tid.

Tidligere havde de ydre centre bestået af forskellige grupper i den ydre verden, som havde formidlet Mestrenes ord gennem møder, foredrag og bøger o.s.v. Men nu ønskede man, at der blev oprettet centre, der ikke hemmeligholdtes lige så meget som de indre centre, men som alligevel var mindre tilknyttet den materielle verden end de daværende ydre centre. Man løste dette problem ved at oprette ydre centre, der skulle ledes af hvert enkelt indre center tilhørende Det Store Hvide Broderskab. Disse ydre centre skulle oprettes i nærheden af deres respektive styrende broderskaber, og åndeligt søgende mennesker kunne der føre en klostertilværelse i lighed med de indre centres. De kunne trække sig tilbage fra verden og slå sig ned på steder, hvor der var fred og ensomhed; de behøvede dog ikke at leve i fuldstændig isolation, men kunne af og til udsende rapporter og foretage periodiske rejser til andre lande. De ville på denne måde komme de indre centre og ledere nærmere end nogen sinde før. Denne afgørelse var nødvendig at træffe som en forberedelse til den truende katastrofe og den eventuelle landing af Mestrene fra rummet.

For mange år siden var den ydre verden blevet informeret om Mestrenes og mysterieskolernes eksistens, idet der var blevet oprettet forskellige metafysiske selskaber og grupper, men det blev nødvendigt at have et mere intimt samarbejde, efterhånden som sandheden begyndte at trænge dybere ind i den nationale bevidsthed i hvert land på jorden. De sandhedssøgende disciple nærmede sig mere og mere de forskellige indre centre, til hvilke de var knyttet via en bestemt stråle, en lærer. Nu da de ydre centre eksisterer side om side med de indre centre, er man gået endnu et skridt videre i denne udvikling. Det næste vil være, at mennesker, der har stor åndelig indsigt, kan foretage den endelige rejse fra de ydre til de indre centre. Dette er et tegn på, at begivenhederne påjorden nu hurtigt vil kulminere, og da vil hjælpere fra andre planeter mødes med resten, som er tilbage, for de vil være samlet forskellige steder på jorden, hvor Det Store Hvide Broderskabs indre centre'er at finde.

1956 var et vigtigt åndeligt år på grund af tre afgørelser, som blev taget af Hierarkiet:

1.Ældgamle hemmeligheder og sandheder skulle for første gang åbenbares over for den ydre verden.

2.Ydre centre skulle oprettes i nærheden af de indre centre, og budskabet skulle lyde: "Kom, vend de mørke kræfter ryggen".

3.Det blev besluttet i 1957 at hæve vibrationerne for alle indre centre, således at de fik nærmere kontakt med Hierarkiet.

Aramu-Muru forkyndte i 1956 for de disciple fra den ydre verden, som tilhørte De Syv Strålers Broderskab, at han ville give tilladelse til opførelsen af et ydre center i en skjult dal i Peru, og at dette center skulle ligge nord for klosteret ved Titicaca-søen. Broderskabet skulle for fremtiden råde over følgende tre kanaler:

1.Klosteret, Titicaca-søen (Indre center).

2.Abbediet, den skjulte dal, Peru. (Ydre center - et vigtigt mellemled mellem klosteret og prioraterne).

3.Priorater. (Forskellige grupper, som ikke har skullet gå den indre tjenestes vej, fordi der er brug for dem i den materielle verden som formidlere af budskaberne fra Det Store Hvide Broderskab. Disse priorater skal tjene som ydre centre senere hen).

Som tidligere omtalt var der enkelte medlemmer af kyklop-racen, som ikke forlod jorden, da resten af deres racefæller blev ophøjet til Theta-universet. De blev tilbage på vor planet, fordi forskellige karmiske forhold gjorde sig gældende; deres opgave var at vejlede menneskeheden. Men nu, da meddelelse blev givet om, at de indre centres vibrationer blev hævet, fik de kykloper, som var blevet tilbage på jorden, omsider frihed til at forene sig med deres race, den ældste race, eller El'erne. Derfor blev Aramu-Muru fritaget for sin stilling som åndeligt overhoved for klosteret, men han skulle fortsætte som den øverste lærer for broderskabet fra et andet og endnu mere ophøjet sted. En broder, kendt som Mesteren Johannes, blev udvalgt til at overtage det ledige kald som abbed for klosteret. Herefter var der ikke flere kykloper på jorden i fysiske legemer. De havde alle omsider gjort sig fortjent til at lære den store hemmelighed om den 90 graders fasedrejning og var gået ind i tidløshedens univers.

Da Herren Muru kom tilbage fra konklaven i 1956, gennemførte han straks planerne for organisationen af det vigtigste af de ydre centre. De, der tilhørte broderskabet i den ydre verden, solgte deres ejendele og forlod deres hjem, arbejde og venner, og i december påbegyndte de rejsen til Lima. Derfra besøgte de de fleste af byerne i Peru og gennemsøgte mange lidet kendte bjergrige egne i håb om at finde den skjulte dal, som er fremtidens hjem for Herren Murus vigtigste ydre center.

Nogle af dem, der var rejst med, følte, at de ikke kunne leve op til dette kald og til de opgaver, der ventede, og vendte derfor tilbage til deres hjem. Men andre drog videre for at lede efter den skjulte dal for at påbegynde det arbejde, som var blevet bestemt af Det Store Hvide Broderskab i 1956. Pilgrimmene havde fået visse kendetegn at gå efter, således at de lettere kunne finde deres center. Kort fortalt var disse kendetegn følgende:

En bjergegn af betagende skønhed, et sted, hvor der hvilede en atmosfære af ophøjet stilhed og ro, og hvor der aldrig havde været blodsudgydelse. Hvor det klare, rene vand fandtes i rigt mål, nærved en rivende flod, en egn, hvor man kunne dyrke urter og frugter i jord, som var ubesmittet af kemiske gødningsstoffer og sprøjtevædsker. Et land med lykkelige, tilfredse mennesker, som lever afsondret fra den ydre verden og dog alligevel midt i den.

I en by i de høje Andesbjerge var der i februar 1957 to mænd (senere brødre i abbediet), der var kommet fra De forenede Stater, og som var blevet tilskyndet af Herren Muru til at drage til denne by. Af deres lærere havde de fået at vide, at de ville komme i forbindelse med en mand, som ville føre dem til den skjulte dal. Få dage senere ankom manden, og de rejste med ham mange mil mod øst over høje snedækte

bjergpas, hvor hylende, bidende vinde fejede hen over det golde landskab.

Vejen til dalen gik over snævre bjergstier, hvor jordskred er almindelige. Kan dette ikke sammenlignes med menneskets åndelige vej, der er som en knivsæg og fuld af farer på rejsen gennem livet?

Der er kun een vej, der fører til denne dal, og den går over dette ene smalle spor. Efter mange timers rejse kom brødrene til en lille landsby, der lå højt oppe på en stejl skrænt. Over dem knejsede det majestætiske snedækkede Andes. I denne landsby gjorde de et langt ophold, medens muldyrene blev udstyret til nedstigningen til den skjulte dal, som lå tusinder af meter nede. Alle var klædt i de indfødtes Quechua-uldponcho'er og huer. I en kold og vedvarende regn begyndte nedstigningen omsider. Lidt efter lidt forandrede klimaet og landskabet sig. Det var, som om man så vinteren glide ind i sommeren. Regnen holdt op, det blev varmere, og de uldne klæder blev snart udskiftet med lettere påklædning. Sneen og isen, som havde været så mærkbar lige for-inden, var nu helt forsvundet, og brødrene følte, at de oplevede fortællingen om "Tabte horisonter" som virkelighed.

Her lå i sandhed et Shan-Gri-La, (kunstbildet over) en skjult dal så fjern fra i de kaotiske tilstande på vor jord. Det var et sted, hvor der kunne udføres et stort arbejde i en fredfyldt atmosfære, hvor i der aldrig havde været blodsudgydelse, og hvor indianere, som talte Quechua-sproget, efterkommere fra det store In-ka-solrige, levede fredeligt i et halvtropisk paradis.

På alle sider af dalen faldt hundreder af smukke vandfald ned ad store bjergsider og ledte det klare, rene vand i fra Andesbjergenes gletchere ind i dalen. Og der var en stor rivende flod, som i al sin skønhed snoede sig vej gennem dalen i som en skinnende sølvtråd.

Brødrene opdagede snart, at man praktisk talt kunne dyrke alting i dalen. Grøntsager, der ellers kun kunne vokse i et henholdsvis tempereret eller tropisk klima, voksede her mellem hverandre. Korn, bønner, meloner, ærter, rødbeder; sukkerroer, gulerødder, salat, kål, mango, cherimoya (en vidunderlig frugt med næsten 100% protein-indhold), kartofler, tomater, bananer, citroner, appelsiner o.s.v., alt dette voksede til overflod, og her er endda kun nævnt nogle af de mest anvendelige frugter og grøntsager. Det er plantesæson hele året rundt, og der bruges ingen form for kemiske gødningsstoffer eller sprøjtevædsker. Alting gror helt naturligt. De to brødre fra abbediet genkendte straks denne dal som det fremtidige hjem for Herren Murus ydre center.

Brødrene forlod kun modstræbende den skjulte dal, for den atmosfære af fred, som hviler over stedet, er stærk og uforglemmelig. Man kan forestille sig de smalle, bugtede bjergstier, som aldrig har været befærdet af nutidens voldsomme og larmende køretøjer, lamaflokkene, maleriske som altid med de kulørte garnduske som ejermærker i ørerne, de tavse venligtsindede Quechua-indianere, som afventer genkomsten af deres henfarne Inka-forfædre, som atter vil føre dem ind i et nyt Inka-solrige. Selv om dette folk lever isoleret i denne skjulte dal, følger det med i, hvad der sker i verden i dag, og tålmodigt venter det på, at Den Store Hvide Broder Viracocha skal vende tilbage.

Disciplene har nu holdt deres indtog i dalen. Der er opført en smuk bygning, der rummer abbediet, biblioteket og Livets Tempel. Alle fører en klostertilværelse, der er dikteret af Det Store Hvide Broderskab, og abbediet arbejder direkte under klosterets ledelse. Disciplene tilhører en Essener Orden, Ametystiner Ordenen, som tjener under den syvende og violette stråle for oplysning og lærdom. Abbediets navn på det gamle Quechua-sprog fra inkaernes tid er "Intihuaci", Solen Hus.

Disciplene efterlever fuldt ud klosterets såkaldte love og regler, således at alle kan få del i en stor åndelig oplevelse. Broderskabet mener ikke, at det er nødvendigt at følge denne vej for at udvikle sig åndeligt, eller at en sådan levevis vil være rigtig for alle mennesker, men man har i abbediet valgt denne fremgangsmåde til at åbenbare visse sandheder på vejen til kosmisk forståelse for de mere fremskredne åndeligt søgende. Der stilles følgende krav til de novicer, som er rede til at blive optaget i Herren Murus ydre center, broderskabets abbedi:

De åndeligt søgende, som anmoder om optagelse i abbediet, må først og fremmest søge og tjene sandheden og leve et rent og moralsk liv. De må have en teoretisk forståelse af den store vej, de skal vandre. Der gøres ingen forskel med hensyn til alder, køn, ægteskabelig stand, race og tro, ej heller er broderskabet interesseret i de enkelte ansøgeres fortid. Det vigtigste er, at den enkelte ansøger på nuværende tidspunkt søger sandheden frem for alt, thi der er ingen religion højere end sandheden.

De, som søger optagelse, må erkende og acceptere den kosmiske Kristus og tro på, at Kristus kom som Gud i kødet for at vejlede jorden, og at Kristus snart igen vil vende tilbage i kødet.

(kommentar: dette har allerede skjedd ved at Martinus mottok den fullstendige KRISTUSBEVISSTHET gjennom sin kosmiske fødsel i 1921, hvilket satte ham istand til å forklare hele det kosmiske verdensbilde på en logisk og for intelligensen fattbar måte. Men ettersom både teosofien, som også denne kilde/denne bok - er basert på en viss dominans av FØLELSES-ENERGI, altså via enda visse grader av "tro"- så har disse's disipler en manglende evne til å se hvordan denne kristusbevissthet faktisk allerde ER manifestert i "kjødet" (via Martinus) og de er da i samme båt som alle andre kristne - som venter på 'jesus' - de vil vente og vente til "evig tid"- for de ser ikke at det alt "er skjedd". R.Ø.anm.)

"Alt er såre enkelt". Livet, som det leves i abbediet, er udmærket skildret med disse ord af filosoffen David Thoreau. En enkel livsførelse er af yderste vigtighed i det daglige liv.

I realiteten er der ingen rangsforskel i abbediet, men der finder en klassificering sted af hensyn til arbejdets fordeling:

ansøger, novice, klosterbroder, munk, prior og abbed.

Essenernes livsform bliver efterlevet af alle disciplene, f.eks. er der regelmæssige perioder med faste og meditationsøvelser, og disciplene er tiggermunke, d.v.s. munke, der har aflagt løfte om fattigdom. Essenernes hellige nadver indtages daglig, og novicen modtager vanddåben med fuldstændig neddypning, før han bliver klosterbroder, og klosterbroderen bliver salvet med olie, før han bliver munk af ordenen.

Disciplene står op ved daggry og vender tilbage til deres enemærker ved solnedgang efter meditation i Livets Tempel. i Man bruger hverken narkotika (tobak, medicin etc.) eller stimulanser som kaffe, the eller chokolade i abbediet, men man drikker visse gavnlige urtetheer. Desuden spiser man ingen dyriske produkter, thi disciplene lever strengt vegetarisk, og føden er for det meste rå og spises af træskåle.! Man spiser ren honning og ingen tilberedt føde, ligeledes undgår man henkogte levnedsmidler, som er tilsat kemika her. Der indtages kun rendyrket, naturlig føde uden giftstoffer. De fleste disciple foretrækker en kost af rå, friske frugter og nødder.

Vort legeme er "Guds Tempel", "Du må ikke ihjelslå" og "Lev og lad leve" er principper, man lever efter i abbediet.

Man behøver ikke at gå klædt i munkedragt, men meget ofte bærer disciplene hvide eller ublegede enkle dragter. Slacks og shorts f.eks. bruges ikke i abbediet, men dette gælder dog ikke for disciple i missionstjeneste, hvor en sådan påklædning kan være nødvendig.

Det er ikke tilladt at bære juveler eller bruge kosmetik. Dette gælder også gifte- og forlovelsesringe, men ikke armbåndsure, spænder, briller o.s.v.

Begge køn går med langt hår, og mænd må gerne have skæg, hvis de ønsker det, men det kræves ikke.

Man må helst ikke holde husdyr.

Børn i alle aldre er velkomne i abbediet, og der er udarbejdet et godt program for dem inden for studieområder, underholdning og meditation.

Det forventes, at disciplene sørger for sig selv økonomisk. Det er billigt at leve i Peru, ikke mindst i den skjulte dal.

Mennesker med alvorlige fysiske og mentale forstyrrelser bliver ikke opfordret til at søge optagelse i abbediet. Under rejsen til dalen kommer man op i store højder, og turen er så anstrengende, at den vil være umulig for nogle mennesker at gennemføre. Den slags mennesker vil kunne tjene Herren, hvor de er, og vejlede Hans folk i den kommende nye tid.

Eftersom familierne lever adskilt fra hovedbygningen i private boliger, kan familielivet udmærket bevares i abbediet, alt imedens disciplene er en del af broderskabets samfund. Enlige mænd og kvinder kan dele deres boliger med disciple af deres eget køn, hvis de ønsker det.

Den største oplevelse for dem, der søger abbediet, er en indvielse af fysisk, mental og åndelig art. Denne oplevelse består af: indvielse, renselse, disciplin, belæring og tjeneste. Ingen kan blive frelst på grund af sin forbindelse med abbediet, eller fordi de fører broderskabets munketilværelse, men hver enkelt discipel får sin store belønning i form al universel lærdom.

Klosterets symbol er den blegrøde rose, hvis farve repræsenterer Oplysningens Flamme. Blegrøde roser er altid symbol på udsendinge fra Aramu-Muru. Denne smukke rose ligger på en plade af guld, da bl.a. guldets farve repræsenterer den anden farve af Oplysningens Flamme og samtidig den Gyldne Solskive fra Mu.

Abbediets symbol er den Gyldne Solskive fra Mu med sine tolv fremspringende stråler, som repræsenterer de tolv ydre og de tolv indre planeter i vort solsystem. Strålerne symboliserer også de tolv Verdensherrer. Seks af disse stråler ei kortere end de andre, fordi seks er det tal, der repræsenterel tjeneste for hele verden. Oven på Solskiven står det megel gamle ankh-kors eiler Crux ansata. Dette var Livets Kors det gamle Ægypten og symboliserer det evige liv. Dette symbol bliver brugt, fordi det ydre center går stærkt ind for at vise menneskene, at der findes ingen virkelig død. Oven over ankh-korset er "Den Almægtiges Altseende øje", som er de guddommelige, vejledende lys for alle centre.

Abbediets flag har et purpurfarvet felt, som repræsenter Ametystiner Ordenen. Heri er anbragt en Gylden Solskive hvorfra der udspringer syv stråler, og hver stråle ender i flamme. Solskiven skal naturligvis repræsentere den originale Solskive fra Mu, som nu befinder sig i det underjordiske tempel i det indre center. De syv stråler står for De Syv Strålers Broderskab og for de syv rodracer (og syv underracer af hver rodrace) tilhørende jordens udvikling. Flammene står for Oplysningens Flamme i Oplysningens Tempel.

Ethvert Hierarki, ethvert opstandent væsen og ethvert indre og ydre center eller tempel har sit eget symbol og flag.

Som tidligere fortalt vil disciple tilhørende alle racer trosretninger samles i Det Store Hvide Broderskabs 4 centre, hvor de vil udgøre en stor forsamling af åndeligt søgende mennesker.

Abbediet har indledt et forskningsarbejde inden for dionik, som bl.a. går ud på en nøjagtig datering af fund og gåder fra fortiden efter helt nye metoder. Desuden forskes der i ernæringsvidenskab, metafysik, sprogvidenskab, antropologi, arkæologi og historie samt sol- og lysenergi. Også UFO udforskes, og man kontakter gæster fra rummet, som hører til det forbund, der aktivt bistår Det Store Hvide Broderskab i vor tid.

Der arbejdes med børn i alle aldre, og man søger bedre metoder til meditationsøvelser og foretager botaniske undersøgelser for at opdage nye mirakelurter. Fremragende ledere af den "Ny Tidsalder" og organisationer verden over er blevet opfordret til at samarbejde og til at tage del i abbediets intensive arbejde.

Hvis du føler dig kaldet, hvis du vil give afkald på alt for at rejse til en dal, der ligger skjult i bjergene, en dal som i sandhed kan kaldes fortryllet, og som landets indbyggere ned gennem tiderne har kendt som Blomsternes Sted, der hvor eventyr- og sagnfolket bor - så kom og medbring kun din sjæl.

 

Utdrag fra "Andesbjergenes Hemmelighed" av Brother Philip som var munk i et kloster der

Oversatt fra "secrets of the Andes" fra 1972.

Utgitt i dk av Strubes Forlag

 

Neste del

hovedsiden