UTOMJORDINGAR
EXTRATERRESTRIALS
ENGLISH BELOW


1.
Utsätt aldrig Dig själv för fara. Spring inte fram till, och gå aldrig nära främmande farkoster, utan att först känna till och veta om deras avsikter. Vissa delar hos farkosterna som landar är farliga för människor, bland annat i form av starkt upphettade material efter landningen. Risker finns alltid nära farkoster som har "motorerna" igång. OBS! Motorerna hörs oftast inte alls!

2.
CENTARA är en websida som är vigd åt att ge informatiom om utomjordingar från det s.k. LJUSETS FÖRBUND. Detta förbund är enormt och täcker i stort sett hela vårt universum. Dock finns det en liten, men ihärdig klick av mer mörka varelser som brukar ge sig på människor. Dessa kallas ofta för de "grå" och är kända för att röva bort folk och operera på dem. HÅLL DIG BORTA FRÅN DEM!
  Använd Din logik vid ett närmande av varelser Du inte känner till något om. Visad vänlighet eller hjälpsamhet och ett leende är oftast goda tecken. Alla varelser inom LJUSETS FÖRBUND såväl fysiska som icke-fysiska, följer alltid lagen om den fria viljan, så Din fria vilja skall alltså gälla vid deras närmande till Dig och i Ditt kommande umgänge tillsammans med dem. Det vill säga inga tvång skall föreligga. Minns dock att Du inte kan begära vad som helst av Din kontakt, guidade turer för nöjes skull förekommer mycket sällan. Skulle det vid en utomjordisk kontakt gälla annat än Din fria vilja så tänk efter: Vad är rimligt att acceptera? Låd vårt råd; om den fria viljan inte gäller för Dig, dra Dig ur snarast och "lägg benen på ryggen" för Din egen säkerhets skull. Livet är fullt av risker, skapa Dig inte fler, låt hellre en redan "van" länk- eller kontaktperson med längre kontakt guida Dig vid Din första kontakt med utomjordingar.

  Om du redan har erfarenheter av de grå och vill bli av med dem, försök använda vår SKYDDSSYMBOL, kallad LING OAOU, för att skrämma iväg dem.

ENGLISH
1. A sound advice: never expose yourself to dangers. Never run up to an extraterrestrial vessel, without knowing the crews intentions. Also, some parts of the vessel can be dangerous to humans, since these parts can be intensely hot. There is always the possibility that the "engines" are running, and they run without a sound, so look out!

2. CENTARA is a website dedicated to spreading information about extraterrestrials from the so called INTERPLANETARY CONGRESS OF LIGHT. This congress covers an overwhelming part of our universe. However, there exists a small part that consists of aliens of a more dark and evilspirited sort. They are known as the "grey" and are infamous for abductions and implants on humans. STAY AWAY FROM THE GREYS!.

  If you are already experiencing them, try using our PROTECTIVE SYMBOL called LING OAOU to scare them away.

Use your logic when you are being approached by aliens you don´t know anything about. If they show you kindness and want to help, usually that is a good sign. All beings, both physical and non-physical who are members of the INTERPLANETARY CONGRESS OF LIGHT always follows the law of the free will. Your free will shall always stand in the front row when you meet extraterrestrials. There shall be NO attempts from the extraterrestrials to try to force you to do something you don´t want to. If this happen, you have to ask yourself: can I accept this? Take our advice: if the free will is looked away from - leave right away for your own safety. Life is full of risks, don´t create more. Better to let an experiened UFO-contact guide you in your first encounter with extraterrestrials.
  However, the free will should not be used the other way around: you can´t demand things like a free guided tour of the universe or something. Free rides are rare. The extraterrestrials are here for a reson and have work to do.