6 September 1970 15:00 Parana Argentina.

1970, Japan.

1970, Arizona, USA.

1970, Tagish Lake Yukon, Canada.

1970, Bremerton, USA.